Système de numération tanimuca

Chiffre

Fonte APA

Fonte IPA

Décomposition morphématique

Glose

Traduction littérale

1

Ĩ'rṍõ

ĩʔ'ɾõõ

ĩ'rã-ó

un-3DIM

Un

2

Ĩpoó

ĩɸo'o

ĩpa-ó

deux-3DIM

Deux

3

Maẽkárãkáo

maẽ'kaɾã'kao

bãẽká-rãka-ó

supports-nombre-3DIM

Le nombre de supports à marmite [trois dans un foyer]

4

Bo'tárãkáo

boʔ'taɾã'kao

bo'tá-rãka -ó

pilliers-nombre-3DIM

Le nombre de pilliers [quatre dans une grande maloca]

5

Ĩ'rãpi'tárãkáo

ĩʔɾãpiʔ'taɾã'kao

ĩ'rã-pi'tá-rãka-ó

un-main-nombre-3DIM

Une main

 

6

Ĩ'rṍõ tẽ́rĩyari

ĩʔ'ɾõõ 'tẽɾĩjaɾi

ĩ'rã-ó tẽ-ri-ya-ri

un-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL

Un doigt croise vers le bas [la main]

7

Ĩpoó tẽ́rĩyari

ĩɸo'o 'tẽɾĩjaɾi

ĩpa-ó tẽ-ri-ya-ri

deux-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL

Deux doigts croisent vers le bas

8

Maẽkárãkáo tẽ́rĩyari

maẽ'kaɾã'kao 'tẽɾĩjaɾi

bãẽká-rãka-ó tẽ-ri-ya-ri

supports-nombre-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL

Trois doigts croisent vers le bas

9

Botárãkáo tẽ́rĩyari

bo'taɾã'kao 'tẽɾĩjaɾi

botá-rãka-ó tẽ-ri-ya-ri

pilliers-nombre-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL

Quatre doigts croisent vers le bas

10

Ĩpapi'tarãkáo

ĩɸaɸiʔtaɾã'kao

ĩpa-pi'tá-rãka-ó

deux-main-nombre-3DIM

Deux mains

 

11

Ĩ'rṍõ peró ũ'puarã é'ayú

ĩʔ'ɾõõ ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã 'eʔa'ju

ĩ'rã-ó peró ũ'pu-á-rã é'e-a-yu

un-3DIM côté pied-neutre-ALL prendre-CAUS-PRES

On prend un d'un côté de pied

12

Ĩpoó peró ũ'puarã é'ayú

ĩɸo'o ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã 'eʔa'ju

ĩpa-ó peró ũ'pu-á-rã é'e-a-yu

deux-3DIM côté pied-neutre-ALL prendre-CAUS-PRES

On prend deux d'un côté de pied

13

Maẽkárãkáo peró ũ'puarã é'ayú

maẽ'kaɾã'kao ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã 'eʔa'ju

bãẽká-rãka-ó peró ũ'pu-á-rã é'e-a-yu

supports-nombre-3DIM côté pied-neutre-ALL prendre-CAUS-PRES

On prend trois d'un côté de pied

14

Botárãkáo peró ũ'puarã é'ayú

bo'taɾã'kao ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã 'eʔa'ju

botá-rãka-ó peró ũ'pu-á-rã é'e-a-yu

pilliers-nombre-3DIM côté pied-neutre-ALL prendre-CAUS-PRES

On prend quatre d'un côté de pied

15

Ĩ'rṍõ pérótó ũ'puarã é'ayú

ĩʔ'ɾõõ 'ɸe'ɾo'to ũʔɸuaɾã 'eʔa'ju

ĩ'rã-ó pérótó ũ'pu-á-rã é'e-a-yu

un-3DIM côté pied-neutre-ALL prendre-CAUS-PRES

On prend un côté de pied

16

A'pé pérótó ĩ'rṍõ ũ'puarã satẽ́yayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to ĩʔ'ɾõõ ũʔɸuaɾã sa'tẽja'ju

a'pé pérótó ĩ'rã-ó ũ'pu-á-rã sa-tẽ-ya-yu

autre côté un-3DIM pied-neutre-ALL 3ns-traverser-vers.bas-PRES

Un croise vers le bas l'autre pied

17

A'pé pérótó ĩpoó ũ'puarã satẽ́yayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to ĩɸo'o ũʔɸuaɾã sa'tẽja'ju

a'pé pérótó ĩpa-ó ũ'pu-á-rã sa-tẽ-ya-yu

autre côté deux-3DIM pied-neutre-ALL 3ns-traverser-vers.bas-PRES

Deux croisent vers le bas l'autre pied

18

A'pé pérótó maẽkárãkáo ũ'puarã satẽ́yayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to maẽ'kaɾã'kao ũʔɸuaɾã sa'tẽja'ju

a'pé pérótó bãẽká-rãka-ó ũ'pu-á-rã sa-tẽ-ya-yu

autre côté supports-nombre-3DIM pied-neutre-ALL 3ns-traverser-vers.bas-PRES

Trois croisent vers le bas l'autre pied

19

A'pé pérótó botárãkáo ũ'puarã satẽ́yayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to bo'taɾã'kao ũʔɸuaɾã sa'tẽja'ju

a'pé pérótó botá-rãka-ó ũ'pu-á-rã sa-tẽ-ya-yu

autre côté pilliers-nombre-3DIM pied-neutre-ALL 3ns-traverser-vers.bas-PRES

Quatre croisent vers le bas l'autre pied

20

Ĩ'rĩka poímajĩrãkáo

ĩʔɾĩka ɸo'imahĩɾã'kao

num-NOM n-class-class

gn un-neutro persona-número-3DIM

Une personne

21

Ĩ'rṍõ a'piki pi'takarã sé'era'ayú

ĩʔ'ɾõõ aʔɸiki ɸiʔtakaɾã 'seʔeɾaʔa'ju

ĩ'rã-ó a'pi-kí pi'tá-ká-rã a-é'e-ra'a-yu

un-3DIM autre-ms main-neutre-ALL ns-prendre-jusqu'ici-PRES

Un doigt de la main d'une autre personne se ramène

22

Ĩpoó a'piki pi'takarã sé'era'ayú

ĩɸo'o aʔɸiki ɸiʔtakaɾã 'seʔeɾaʔa'ju

ĩpa-ó a'pi-kí pi'tá-ká-rã sa-é'e-ra'a-yu

deux-3DIM autre-ms main-neutre-ALL 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

Deux doigts de la main d'une autre personne se ramènent

23

Maẽkárãkáo a'piki pi'takarã sé'era'ayú

maẽ'kaɾã'kao aʔɸiki ɸiʔtakaɾã 'seʔeɾaʔa'ju

bãẽká-rãka-ó a'pi-kí pi'tá-ká-rã sa-é'e-ra'a-yu

supports-nombre-3DIM autre-ms main-neutre-ALL 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

Trois doigts de la main d'une autre personne se ramènent

24

Botárãkáo a'piki pi'takarã sé'era'ayú

bo'taɾã'kao aʔɸiki ɸiʔtakaɾã 'seʔeɾaʔa'ju

botá-rãka-ó a'pi-kí pi'tá-ká-rã sa-é'e-ra'a-yu

pilliers-nombre-3DIM autre-ms main-neutre-ALL 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

Quatre doigts de la main d'une autre personne se ramènent

25

Ĩ'rãpi'tárãkáo a'piki pi'takarã sé'era'ayú

ĩʔɾãɸiʔ'taɾã'kao aʔɸiki ɸiʔtakaɾã 'seʔeɾaʔa'ju

ĩ'rã-pi'tá-rãka-ó a'pi-kí pi'tá-ká-rã sa-é'e-ra'a-yu

un-main-nombre-3DIM autre-ms main-neutre-ALL 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

La main d'une autre personne se ramène

26

Ĩ'rṍõ tẽ́rĩyari a'piki pi'takarã

ĩʔ'ɾõõ 'tẽɾĩjaɾi aʔɸiki ɸiʔtakaɾã

ĩ'rã-ó tẽ-ri-ya-ri a'pi-kí pi'tá-ká-rã

un-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL autre-ms main-neutre-ALL

Un croise la main d'une autre personne

27

Ĩpoó tẽ́rĩyari a'piki pi'takarã

ĩɸo'o 'tẽɾĩjaɾi aʔɸiki ɸiʔtakaɾã

ĩpa-ó tẽ-ri-ya-ri a'pi-kí pi'tá-ká-rã

deux-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL autre-ms main-neutre-ALL

Deux croisent la main d'une autre personne

28

Maẽkárãkáo tẽ́rĩyari a'piki pi'takarã

maẽ'kaɾã'kao 'tẽɾĩjaɾi aʔɸiki ɸiʔtakaɾã

bãẽká-rãka-ó tẽ-ri-ya-ri a'pi-kí pi'tá-ká-rã

supports-nombre-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL autre-ms main-neutre-ALL

Trois croisent la main d'une autre personne

29

Botárãkáo tẽ́rĩyari a'piki pi'takarã

bo'taɾã'kao 'tẽɾĩjaɾi aʔɸiki ɸiʔtakaɾã

botá-rãka-ó tẽ-ri-ya-ri a'pi-kí pi'tá-ká-rã

pilliers-nombre-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL autre-ms main-neutre-ALL

Quatre croisent la main d'une autre personne

30

Ĩpoó pi'taka ĩ'rĩka poímajĩ juyáyu

ĩɸo'o ɸiʔtaka ĩʔɾĩka ɸo'imahĩ hu'jaju

ĩpa-ó pi'tá-ká ĩ'rĩ-ká poíbãjĩ́ ju-ya-yu

deux-3DIM main-neutre un-neutre personne se.terminer-vers.bas-PRES

Deux mains et une personne se terminent

31

Ĩ'rṍõ peró ũ'puarã a'piki poímajĩ ũ'púa sé'era'ayú

ĩʔ'ɾõõ ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã aʔɸiki ɸo'imahĩ ũʔ'ɸua 'seʔeɾaʔa'ju

ĩ'rã-ó peró ũ'pu-á-rã a'pi-kí poíbãjĩ́ ũ'pu-á sa-é'e-ra'a-yu

un-3DIM côté pied-neutre-ALL autre-ms personne pied-neutre 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

Un [doigt] du pied d'une autre personne se ramène

32

Ĩpoó peró ũ'puarã a'piki poímajĩ ũ'púa sé'era'ayú

ĩɸo'o ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã aʔɸiki ɸo'imahĩ ũʔ'ɸua 'seʔeɾaʔa'ju

ĩpa-ó peró ũ'pu-á-rã a'pi-kí poíbãjĩ́ ũ'pu-á sa-é'e-ra'a-yu

deux-3DIM côté pied-neutre-ALL autre-ms personne pied-neutre 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

Deux [doigts] du pied d'une autre personne se ramènent

33

Maẽkárãkáo peró ũ'puarã a'piki poímajĩ ũ'púa sé'era'ayú

maẽ'kaɾã'kao ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã aʔɸiki ɸo'imahĩ ũʔ'ɸua 'seʔeɾaʔa'ju

bãẽká-rãka-ó peró ũ'pu-á-rã a'pi-kí poíbãjĩ́ ũ'pu-á sa-é'e-ra'a-yu

supports-nombre-3DIM côté pied-neutre-ALL autre-ms personne pied-neutre 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

Trois [doigts] du pied d'une autre personne se ramènent

 

34

Botárãkáo peró ũ'puarã a'piki poímajĩ ũ'púa sé'era'ayú

bo'taɾã'kao ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã aʔɸiki ɸo'imahĩ ũʔ'ɸua 'seʔeɾaʔa'ju

botá-rãka-ó peró ũ'pu-á-rã a'pi-kí poíbãjĩ́ ũ'pu-á sa-é'e-ra'a-yu

pilliers-nombre-3DIM côté pied-neutre-ALL autre-ms personne pied-neutre 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

Deux [doigts] du pied d'une autre personne se ramènent

35

Ĩ'rṍõ pérótó ũ'puarã a'piki poímajĩ ũ'púa sé'era'ayú

ĩʔ'ɾõõ 'ɸe'ɾo'to ũʔɸuaɾã aʔɸiki ɸo'imahĩ ũʔ'ɸua 'seʔeɾaʔa'ju

ĩ'rã-ó pérótó ũ'pu-á-rã a'pi-kí poíbãjĩ́ ũ'pu-á sa-é'e-ra'a-yu

un-3DIM côté pied-neutre-ALL autre-ms personne pied-neutre 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

Un côté de pied d'une autre personne se ramène

36

A'pé pérótó ĩ'rṍõ ũ'puarã a'piki poímajĩ ũ'púa sé'era'ayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to ĩʔ'ɾõõ ũʔɸuaɾã aʔɸiki ɸo'imahĩ ũʔ'ɸua 'seʔeɾaʔa'ju

a'pé pérótó ĩ'rã-ó ũ'pu-á-rã a'pi-kí poíbãjĩ́ ũ'pu-á sa-é'e-ra'a-yu

autre côté un-3DIM pied-neutre-ALL autre-ms personne pied-neutre 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

Un de l'autre pied d'une autre personne se ramène

37

A'pé pérótó ĩpoó ũ'puarã a'piki poímajĩ ũ'púa sé'era'ayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to ĩɸo'o ũʔɸuaɾã aʔɸiki ɸo'imahĩ ũʔ'ɸua 'seʔeɾaʔa'ju

a'pé pérótó ĩpa-ó ũ'pu-á-rã a'pi-kí poíbãjĩ́ ũ'pu-á sa-é'e-ra'a-yu

autre côté deux-3DIM pied-neutre-ALL autre-ms personne pied-neutre 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

Deux de l'autre pied d'une autre personne se ramènent

38

A'pé pérótó maẽkárãkáo ũ'puarã a'piki poímajĩ ũ'púa sé'era'ayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to maẽ'kaɾã'kao ũʔɸuaɾã aʔɸiki ɸo'imahĩ ũʔ'ɸua 'seʔeɾaʔa'ju

a'pé pérótó bãẽká-rãka-ó ũ'pu-á-rã a'pi-kí poíbãjĩ́ ũ'pu-á sa-é'e-ra'a-yu

autre côté supports-nombre-3DIM pied-neutre-ALL autre-ms personne pied-neutre 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

Trois de l'autre pied d'une autre personne se ramènent

39

A'pé pérótó botárãkáo ũ'puarã a'piki poímajĩ ũ'púa sé'era'ayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to bo'taɾã'kao ũʔɸuaɾã aʔɸiki ɸo'imahĩ ũʔ'ɸua 'seʔeɾaʔa'ju

a'pé pérótó botá-rãka-ó ũ'pu-á-rã a'pi-kí poíbãjĩ́ ũ'pu-á sa-é'e-ra'a-yu

autre côté pilliers-nombre-3DIM pied-neutre-ALL autre-ms personne pied-neutre 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

Quatre de l'autre pied d'une autre personne se ramènent

40

Ĩparã poímajã seyayú

ĩɸaɾã ɸo'imahã seja'ju

ĩpa-rã́ poibãjã sa-eya-yu

deux-mp personne 3ns-arriver-PRES

On arrive à deux personnes

41

Maẽkárãkámákí pi'takarã ĩ'rṍõ sé'era'ayú

maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã ĩʔ'ɾõõ 'seʔeɾaʔa'ju

bãẽká-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã ĩ'rã-ó sa-é'e-ra'a-yu

supports-nombre-anim.pl main-neutre-ALL un-3DIM 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend un d'une main d'une troisième personne

42

Maẽkárãkámákí pi'takarã ĩpoó sé'era'ayú

maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã ĩɸo'o 'seʔeɾaʔa'ju

bãẽká-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã ĩpa-ó sa-é'e-ra'a-yu

supports-nombre-anim.pl main-neutre-ALL M deux-3DIM 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend deux d'une main d'une troisième personne

43

Maẽkárãkámákí pi'takarã maẽkárãkáo sé'era'ayú

maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã maẽ'kaɾã'kao 'seʔeɾaʔa'ju

bãẽká-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã bãẽká-rãka-ó sa-é'e-ra'a-yu

supports-nombre-anim.pl main-neutre-ALL supports-nombre-3DIM 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend trois d'une main d'une troisième personne

44

Maẽkárãkámákí pi'takarã botárãkáo sé'era'ayú

maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã bo'taɾã'kao 'seʔeɾaʔa'ju

bãẽká-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã botá-rãka-ó sa-é'e-ra'a-yu

supports-nombre-anim.pl main-neutre-ALL pilliers-nombre-3DIM 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend quatre d'une main d'une troisième personne

45

Ĩ'rãpi'tárãkáo maẽkárãkámákí pi'takarã sé'era'ayú

ĩʔɾãɸiʔ'taɾã'kao maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã 'seʔeɾaʔa'ju

ĩ'rã-pi'tá-rãka-ó bãẽká-rãka-bã́kí pi'tá-kí-rã sa-é'e-ra'a-yu

un-main-nombre-3DIM supports-nombre-anim.pl main-ms-ALL 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend une main d'une troisième personne

46

Ĩ'rṍõ tẽ́rĩyari maẽkárãkámákí pi'takarã

ĩʔ'ɾõõ 'tẽɾĩjaɾi maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã

ĩ'rã-ó tẽ-ri-ya-ri bãẽká-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã

un-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL supports-nombre-anim.pl main-neutre-ALL

Se croise un doigt de la main d'une troisième personne

47

Ĩpoó tẽ́rĩyari maẽkárãkámákí pi'takarã

ĩɸo'o 'tẽɾĩjaɾi maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã

ĩpa-ó tẽ-ri-ya-ri bãẽká-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã

deux-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL supports-nombre-anim.pl main-neutre-ALL

Se croisent deux doigts de la main d'une troisième personne

48

Maẽkárãkáo tẽ́rĩyari maẽkárãkámákí pi'takarã

maẽ'kaɾã'kao 'tẽɾĩjaɾi maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã

bãẽká-rãka-ó tẽ-ri-ya-ri bãẽká-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã

supports-nombre-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL supports-nombre-anim.pl main-neutre-ALL

Se croisent trois doigts de la main d'une troisième personne

49

Botárãkáo tẽ́rĩyari maẽkárãkámákí pi'takarã

bo'taɾã'kao 'tẽɾĩjaɾi maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã

botá-rãka-ó tẽ-ri-ya-ri bãẽká-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã

pilliers-nombre-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL supports-nombre-anim.pl main-neutre-ALL

Se croisent quatre doigts de la main d'une troisième personne

50

Ĩpoó pi'taka maẽkárãkámákí poímajã seyayú

ĩɸo'o ɸiʔtaka maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã seja'ju

ĩpa-ó pi'tá-ká bãẽká-rãka-bã́kí poibãjã sa-eya-yu

deux-3DIM main-neutre supports-nombre-anim.pl personne 3ns-arriver -PRES

On arrive aux deux mains d'une troisième personne

51

Ĩ'rṍõ peró ũ'puarã ĩpoó pi'taka maẽkárãkámákí poímajã sé'era'ayú

ĩʔ'ɾõõ ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

ĩ'rã-ó peró ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká bãẽká-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

un-3DIM côté pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre supports-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend un du pied et les deux mains d'une troisième personne

52

Ĩpoó peró ũ'puarã ĩpoó pi'taka maẽkárãkámákí poímajã sé'era'ayú

ĩɸo'o ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

ĩpa-ó peró ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká bãẽká-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

deux-3DIM côté pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre supports-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend deux du pied et les deux mains d'une troisième personne

53

Maẽkárãkáo peró ũ'puarã ĩpoó pi'taka maẽkárãkámákí poímajã sé'era'ayú

maẽ'kaɾã'kao ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

bãẽká-rãka-ó peró ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká bãẽká-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

supports-nombre-3DIM côté pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre supports-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend trois du pied et les deux mains d'une troisième personne

54

Botárãkáo peró ũ'puarã ĩpoó pi'taka maẽkárãkámákí poímajã sé'era'ayú

bo'taɾã'kao ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

botá-rãka-ó peró ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká bãẽká-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

pilliers-nombre-3DIM côté pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre supports-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend quatre du pied et les deux mains d'une troisième personne

55

Ĩ'rṍõ pérótó ũ'pua ĩpoó pi'taka maẽkárãkámákí poímajã sé'era'ayú

ĩʔ'ɾõõ 'ɸe'ɾo'to ũʔɸua ĩɸo'o ɸiʔtaka maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

ĩ'rã-ó pérótó ũ'pu-á ĩpa-ó pi'tá-ká bãẽká-rãka-bã́kí poibãjã sa-eya-yu

un-3DIM côté pied-neutre deux-3DIM main-neutre supports-nombre-anim.pl personne 3ns-arriver-PRES

On prend un pied et les deux mains d'une troisième personne

56

A'pé pérótó ĩ'rṍõ ũ'puarã ĩpoó pi'taka maẽkárãkámákí poímajã sé'era'ayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to ĩʔ'ɾõõ ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

a'pé pérótó ĩ'rã-ó ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká bãẽká-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

autre côté un-3DIM pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre supports-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend un de l'autre pied et les deux mains d'une troisième personne

57

A'pé pérótó ĩpoó ũ'puarã ĩpoó pi'taka maẽkárãkámákí poímajã sé'era'ayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to ĩɸo'o ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

a'pé pérótó ĩpa-ó ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká bãẽká-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

autre côté deux-3DIM pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre supports-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend deux de l'autre pied et les deux mains d'une troisième personne

58

A'pé pérótó maẽkárãkáo ũ'puarã ĩpoó pi'taka maẽkárãkámákí poímajã sé'era'ayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to maẽ'kaɾã'kao ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

a'pé pérótó bãẽká-rãka-ó ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká bãẽká-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

autre côté supports-nombre-3DIM pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre supports-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend un de l'autre pied et les deux mains d'une troisième personne

 

59

A'pé pérótó botárãkáo ũ'puarã ĩpoó pi'taka maẽkárãkámákí poímajã sé'era'ayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to bo'taɾã'kao ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka maẽ'kaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

a'pé pérótó botá-rãka-ó ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká bãẽká-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

autre côté pilliers-nombre-3DIM pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre supports-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend quatre de l'autre pied et les deux mains d'une troisième personne

 

60

Maẽkárãkárã poímajã seyayú

maẽ'kaɾã'kaɾã ɸo'imahã seja'ju

bãẽká-rãka-rã poibãjã sa-eya-yu

supports-nombre-ALL personne 3ns-arriver-PRES

On arrive à trois personnes

61

Bo'tárãkámákí pi'takarã ĩ'rṍõ sé'era'ayú

boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã ĩʔ'ɾõõ 'seʔeɾaʔa'ju

botá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã ĩ'rã-ó sa-é'e-ra'a-yu

pilliers-nombre-anim.pl main-neutre-ALL un-3DIM 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend un d'une main d'une quatrième personne

62

Bo'tárãkámákí pi'takarã ĩpoó sé'era'ayú

boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã ĩɸo'o 'seʔeɾaʔa'ju

botá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã ĩpa-ó sa-é'e-ra'a-yu

pilliers-nombre-anim.pl main-neutre-ALL deux-3DIM 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend deux d'une main d'une quatrième personne

63

Bo'tárãkámákí pi'takarã maẽkárãkáo sé'era'ayú

boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã maẽ'kaɾã'kao 'seʔeɾaʔa'ju

botá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã bãẽká-rãka-ó sa-é'e-ra'a-yu

pilliers-nombre-anim.pl main-neutre-ALL supports-nombre-3DIM 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend trois d'une main d'une quatrième personne

64

Bo'tárãkámákí pi'takarã botárãkáo sé'era'ayú

boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã bo'taɾã'kao 'seʔeɾaʔa'ju

botá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã botá-rãka-ó sa-é'e-ra'a-yu

pilliers-nombre-anim.pl main-neutre-ALL pilliers-nombre-3DIM 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend quatre doigts d'une main d'une quatrième personne

65

Ĩ'rã pi'tárãkáo bo'tárãkámákí pi'takarã sé'era'ayú

ĩʔɾã ɸiʔ'taɾã'kao boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã 'seʔeɾaʔa'ju

ĩ'rã-pi'tá-rã-ká-ó botá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã sa-é'e-ra'a-yu

un-main-ALL-neutre-3DIM pilliers-nombre-anim.pl main-neutre-ALL 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend une main d'une quatrième personne

66

Ĩ'rṍõ tẽ́rĩyari bo'tárãkámákí pi'takarã

ĩʔ'ɾõõ 'tẽɾĩjaɾi boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã

ĩ'rã-ó tẽ-ri-ya-ri botá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã

un-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL pilliers-nombre-anim.pl main-neutre-ALL

Se croise un doigt de la main d'une quatrième personne

67

Ĩpoó tẽ́rĩyari bo'tárãkámákí pi'takarã

ĩɸo'o 'tẽɾĩjaɾi boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã

ĩpa-ó tẽ-ri-ya-ri botá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã

deux-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL pilliers-nombre-anim.pl main-neutre-ALL

Se croisent deux doigts de la main d'une quatrième personne

68

Maẽkárãkáo tẽ́rĩyari bo'tárãkámákí pi'takarã

maẽ'kaɾã'kao 'tẽɾĩjaɾi boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã

bãẽká-rãka-ó tẽ-ri-ya-ri botá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã

supports-nombre-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL pilliers-nombre-anim.pl main-neutre-ALL

Se croisent trois doigts de la main d'une quatrième personne

69

Botárãkáo tẽ́rĩyari bo'tárãkámákí pi'takarã

bo'taɾã'kao 'tẽɾĩjaɾi boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã

botá-rãka-ó tẽ-ri-ya-ri botá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã

pilliers-nombre-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL pilliers-nombre-anim.pl main-neutre-ALL

Se croisent quatre doigts de la main d'une quatrième personne

70

Ĩpoó pi'taka bo'tárãkámákí poímajã seyayú

ĩɸo'o ɸiʔtaka boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã seja'ju

ĩpa-ó pi'tá-ká botá-rãka-bã́kí poibãjã sa-eya-yu

deux-3DIM main-neutre pilliers-nombre-anim.pl personne 3ns-arriver-PRES

On arrive aux deux mains d'une quatrième personne

71

Ĩ'rṍõ peró ũ'puarã ĩpoó pi'taka bo'tárãkámákí poímajã sé'era'ayú

ĩʔ'ɾõõ ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

ĩ'rã-ó peró ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká botá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

un-3DIM côté pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre pilliers-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend un du pied et les deux mains d'une quatrième personne

72

Ĩpoó peró ũ'puarã ĩpoó pi'taka bo'tárãkámákí poímajã sé'era'ayú

ĩɸo'o ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

ĩpa-ó peró ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká botá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

deux-3DIM côté pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre pilliers-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend deux du pied et les deux mains d'une quatrième personne

73

Maẽkárãkáo peró ũ'puarã ĩpoó pi'taka bo'tárãkámákí poímajã sé'era'ayú

maẽ'kaɾã'kao ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

bãẽká-rãka-ó peró ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká botá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

supports-nombre-3DIM côté pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre pilliers-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend trois du pied et les deux mains d'une quatrième personne

74

Botárãkáo peró ũ'puarã ĩpoó pi'taka bo'tárãkámákí poímajã sé'era'ayú

bo'taɾã'kao ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

botá-rãka-ó peró ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká botá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

pilliers-nombre-3DIM côté pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre pilliers-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend quatre du pied et les deux mains d'une quatrième personne

75

Ĩ'rṍõ pérótó ũ'pua ĩpoó pi'taka bo'tárãkámákí poímajã sé'era'ayú

ĩʔ'ɾõõ 'ɸe'ɾo'to ũʔɸua ĩɸo'o ɸiʔtaka boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

ĩ'rã-ó pérótó ũ'pu-á ĩpa-ó pi'tá-ká botá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

un-3DIM côté pied-neutre deux-3DIM main-neutre pilliers-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend un pied et les deux mains d'une quatrième personne

76

A'pé pérótó ĩ'rṍõ ũ'puarã ĩpoó pi'taka bo'tárãkámákí poímajã sé'era'ayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to ĩʔ'ɾõõ ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

a'pé pérótó ĩ'rã-ó ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká botá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

autre côté un-3DIM pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre pilliers-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend un de l'autre pied et les deux mains d'une quatrième personne

77

A'pé pérótó ĩpoó ũ'puarã ĩpoó pi'taka bo'tárãkámákí poímajã sé'era'ayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to ĩɸo'o ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

a'pé pérótó ĩpa-ó ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká botá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

autre côté deux-3DIM pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre pilliers-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend deux de l'autre pied et les deux mains d'une quatrième personne

78

A'pé pérótó maẽkárãkáo ũ'puarã ĩpoó pi'taka bo'tárãkámákí poímajã sé'era'ayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to maẽ'kaɾã'kao ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

a'pé pérótó bãẽká-rãka-ó ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká botá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

autre côté supports-nombre-3DIM pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre pilliers-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend trois de l'autre pied et les deux mains d'une quatrième personne

79

A'pé pérótó botárãkáo ũ'puarã ĩpoó pi'taka bo'tárãkámákí poímajã sé'era'ayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to bo'taɾã'kao ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

a'pé pérótó botá-rãka-ó ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká botá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

autre côté pilliers-nombre-3DIM pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre pilliers-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend quatre de l'autre pied et les deux mains d'une quatrième personne

80

Bo'tárãkámákí poímajã seyayú

boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã seja'ju

bo'tá-rãka-bã́kí poibãjã sa-eya-yu

pilliers-nombre-anim.pl personne 3ns-arriver-PRES

On arrive à quatre personnes

81

Ĩ'rãpi'tarãkámákí pi'takarã ĩ'rṍõ sé'era'ayú

ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã ĩʔ'ɾõõ 'seʔeɾaʔa'ju

ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã ĩ'rã-ó sa-é'e-ra'a-yu

un-main-nombre-anim.pl main-neutre-ALL un-3DIM 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend un d'une main d'une cinquième de personne

82

Ĩ'rãpi'tarãkámákí pi'takarã ĩpoó sé'era'ayú

ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã ĩɸo'o 'seʔeɾaʔa'ju

ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã ĩpa-ó sa-é'e-ra'a-yu

un-main-nombre-anim.pl main-neutre-ALL deux-3DIM 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend deux d'une main d'une cinquième personne

83

Ĩ'rãpi'tarãkámákí pi'takarã maẽkárãkáo sé'era'ayú

ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã maẽ'kaɾã'kao 'seʔeɾaʔa'ju

ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã bãẽká-rãka-ó sa-é'e-ra'a-yu

un-main-nombre-anim.pl main-neutre-ALL supports-nombre-3DIM 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend trois d'une main d'une cinquième personne

84

Ĩ'rãpi'tarãkámákí pi'takarã botárãkáo sé'era'ayú

ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã bo'taɾã'kao 'seʔeɾaʔa'ju

ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã botá-rãka-ó sa-é'e-ra'a-yu

un-main-nombre-anim.pl main-neutre-ALL pilliers-nombre-3DIM 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend quatre d'une main d'une cinquième personne

85

Ĩ'rã pi'tárãkáo ĩ'rãpi'tarãkámákí pi'takarã sé'era'ayú

ĩʔɾã ɸiʔ'taɾã'kao ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã 'seʔeɾaʔa'ju

ĩ'rã-pi'tá-rãka-ó ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã sa-é'e-ra'a-yu

un-main-nombre-3DIM un-main-nombre-anim.pl main-neutre-ALL 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend une main d'une cinquième personne

 

86

Ĩ'rṍõ tẽ́rĩyari ĩ'rãpi'tarãkámákí pi'takarã

ĩʔ'ɾõõ 'tẽɾĩjaɾi ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã

ĩ'rã-ó tẽ-ri-ya-ri ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã

un-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL un-main-nombre-anim.pl main-neutre-ALL

Se croisent un doigt de la main d'une cinquième personne

87

Ĩpoó tẽ́rĩyari ĩ'rãpi'tarãkámákí pi'takarã

ĩɸo'o 'tẽɾĩjaɾi ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã

ĩpa-ó tẽ-ri-ya-ri ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã

deux-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL un-main-nombre-anim.pl main-neutre-ALL

Se croisent deux doigts de la main d'une cinquième personne

88

Maẽkárãkáo tẽ́rĩyari ĩ'rãpi'tarãkámákí pi'takarã

maẽ'kaɾã'kao 'tẽɾĩjaɾi ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã

bãẽká-rãka-ó tẽ-ri-ya-ri ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã

supports-nombre-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL un-main-nombre-anim.pl main-neutre-ALL

Se croisent trois doigts de la main d'une cinquième personne

89

Botárãkáo tẽ́rĩyari ĩ'rãpi'tarãkámákí pi'takarã

bo'taɾã'kao 'tẽɾĩjaɾi ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸiʔtakaɾã

botá-rãka-ó tẽ-ri-ya-ri ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí pi'tá-ká-rã

pilliers-nombre-3DIM traverser-EP-vers.bas-DVBL un-main-nombre-anim.pl main-neutre-ALL

Se croisent quatre doigts de la main d'une cinquième personne

90

Bo'tárãkámákí poímajã ĩpoó pérótó pi'taka juyáyu

boʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã ĩɸo'o 'ɸe'ɾo'to ɸiʔtaka hu'jaju

botá-rãka-bã́kí poibãjã ĩpa-ó pérótó pi'tá-ká pu-ya-yu

pilliers-nombre-anim.pl personne deux-3DIM côté main-neutre se.terminer-vers.bas-PRES

Quatre personnes et deux mains se terminent

91

Ĩ'rṍõ peró ũ'puarã ĩpoó pi'taka ĩ'rãpi'tarãkámákí poímajã sé'era'ayú

ĩʔ'ɾõõ ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

ĩ'rã-ó peró ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

un-3DIM côté pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre un-main-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend un du pied et les deux mains d'une cinquième personne

92

Ĩpoó peró ũ'puarã ĩpoó pi'taka ĩ'rãpi'tarãkámákí poímajã sé'era'ayú

ĩɸo'o ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

ĩpa-ó peró ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

deux-3DIM côté pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre un-main-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend deux du pied et les deux mains d'une cinquième personne

93

Maẽkárãkáo peró ũ'puarã ĩpoó pi'taka ĩ'rãpi'tarãkámákí poímajã sé'era'ayú

maẽ'kaɾã'kao ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

bãẽká-rãka-ó peró ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

supports-nombre-3DIM côté pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre un-main-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend trois du pied et les deux mains d'une cinquième personne

94

Botárãkáo peró ũ'puarã ĩpoó pi'taka ĩ'rãpi'tarãkámákí poímajã sé'era'ayú

bo'taɾã'kao ɸe'ɾo ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

botá-rãka-ó peró ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

pilliers-nombre-3DIM côté pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre un-main-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend quatre du pied et les deux mains d'une cinquième personne

95

Ĩ'rṍõ pérótó ũ'pua ĩpoó pi'taka ĩ'rãpi'tarãkámákí poímajã sé'era'ayú

ĩʔ'ɾõõ 'ɸe'ɾo'to ũʔɸua ĩɸo'o ɸiʔtaka ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

ĩ'rã-ó pérótó ũ'pu-á ĩpa-ó pi'tá-ká ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

un-3DIM côté pied-neutre deux-3DIM main-neutre un-main-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend un pied et les deux mains d'une cinquième personne

96

A'pé pérótó ĩ'rṍõ ũ'puarã ĩpoó pi'taka ĩ'rãpi'tarãkámákí poímajã sé'era'ayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to ĩʔ'ɾõõ ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

a'pé pérótó ĩ'rã-ó ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

autre côté un-3DIM pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre un-main-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend un de l'autre pied et les deux mains d'une cinquième personne

97

A'pé pérótó ĩpoó ũ'puarã ĩpoó pi'taka ĩ'rãpi'tarãkámákí poímajã sé'era'ayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to ĩɸo'o ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

a'pé pérótó ĩpa-ó ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

autre côté deux-3DIM pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre un-main-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend deux de l'autre pied et les deux mains d'une quatrième personne

98

A'pé pérótó maẽkárãkáo ũ'puarã ĩpoó pi'taka ĩ'rãpi'tarãkámákí poímajã sé'era'ayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to maẽ'kaɾã'kao ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

a'pé pérótó bãẽká-rãka-ó ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

autre côté supports-nombre-3DIM pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre un-main-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend trois de l'autre pied et les deux mains d'une cinquième personne

 

99

A'pé pérótó maẽkárãkáo ũ'puarã ĩpoó pi'taka ĩ'rãpi'tarãkámákí poímajã sé'era'ayú

aʔ'ɸe 'ɸe'ɾo'to maẽ'kaɾã'kao ũʔɸuaɾã ĩɸo'o ɸiʔtaka ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã 'seʔeɾaʔa'ju

a'pé pérótó bãẽká-rãka-ó ũ'pu-á-rã ĩpa-ó pi'tá-ká ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí poibãjã sa-é'e-ra'a-yu

autre côté supports-nombre-3DIM pied-neutre-ALL deux-3DIM main-neutre un-main-nombre-anim.pl personne 3ns-prendre-jusqu'ici-PRES

On prend trois de l'autre pied et les deux mains d'une cinquième personne

 

100

Ĩ'rãpi'tarãkámákí poímajã seyayú

ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã seja'ju

ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí poibãjã sa-eya-yu

un-main-nombre-anim.pl personne 3ns-arriver-PRES

On arrive à une main de personnes

110

Ĩ'rãpi'tarãkámákí poímajã ĩpoó pérótó pi'taka seyayú

ĩʔɾãɸiʔtaɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã ĩɸo'o 'ɸe'ɾo'to ɸiʔtaka seja'ju

ĩ'rã-pi'tá-rãka-bã́kí poibãjã ĩpa-ó pérótó pi'tá-ká sa-eya-yu

un-main-nombre-anim.pl personne deux-3DIM côté main-neutre 3ns-arriver-PRES

On arrive à une main de personnes et deux mains

200

Ĩpoó pi'tárãkámákí poímajã seyayú

ĩɸo'o ɸiʔ'taɾã'ka'ma'ki ɸo'imahã seja'ju

ĩpa-ó pi'tá-rãka-bã́kí poibãjã sa-eya-yu

deux-3DIM main-nombre-anim.pl personne 3ns-arriver-PRES

On arrive à deux mains de personnes

 

Pour les vingt premiers chiffres, on pourra aussi se reporter aux données de Natalia ERASO sur le site de Eugène CHAN qui recense les systèmes de numération des langues du monde.

 

Numération enseignée par Eugelio Tanimuca

et transcrite avec son fils Álvaro,

La Pedrera, 07/2016